Podmínky ochrany osobních údajů

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LAROX s.r.o. IČ 28371836 se sídlem Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, registrován u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 136859 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: sídlo společnosti

Email: info@respirator-ffp3.cz

Telefon: 299 140 992

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je :

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 rok, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, ( zejména se jedná o Česká pošta, s.p., se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, se sídlem: Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, nebo společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9 v závislosti na zvoleném druhu přepravy a platby
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Jirsa & Záruba s.r.o., IČ: 05348633, se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující emailové a marketingové služby (Seonet Multimedia s.r.o., IČ: 27522041, se sídlem: Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, Česká republika) .
 • zajišťující marketingové a komunikační služby (Smartsupp.com, s.r.o.,IČ: 03668681, se sídlem: Lidická 20, 602 00 Brno, Česká republika)

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb/ analytických služeb a služeb pro doručování obsahu  „Google“ (Google LLC, se sídlem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA a Google Ireland Limited, se sdílem: Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIC:IE6388047V, „Facebook“ (Facebook Inc. Se sídlem: Menlo Park, Kalifornie, USA, a také Facebook Ireland Limited, se sídlem: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, DIC:IE9692928F), „Amazon" ( Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg), „MailChimp" (Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), „CDN77" (CDN77, DataCamp Limited, 207 Regent Street, Londýn, Velká Británie), CDN77 zpracovává pouze IP adresy a uchovává je po dobu max. 3 dnů. 

Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, Facebook a Amazon, kde jsou následně uloženy. Společnosti Google, Facebook a Amazon tyto informace využívají k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytují.

Prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Amazon: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal potřebná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.7.2020.